شاهزاده وخورشید(۸)

عنوانشاهزاده وخورشید(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرماکونته, آ.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآ ماکونته, آبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, شاهزاده و خورشید, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
شاهزاده وخورشید(۸)