س‍ازم‍ان‌ پ‍ی‍ش‌آه‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌

عنوانس‍ازم‍ان‌ پ‍ی‍ش‌آه‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۱۷ت‌
فرستندهبنائی, حسین
گیرندهبهمنیار ( رئیس اداره تعلیمات اجباری ),
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۴۵
تاریخ نشر

۱۷شهریور۱۳۴۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعبهمنیار ( رئیس اداره تعلیمات اجباری ), حسین بنائی ( مدیر فنی سازمان پیش آهنگی ایران ), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

گ‍زارش‌ س‍الا‍ن‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ی‍ش‌آه‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ درباره تربیت مربی پیش آهنگی ، اردوی پیش آهنگان خردسال، تشکیل جمهوری پیش آهنگان وتمامی برنامه های انجام شده در طول سال .