سگ گله و گرگ (۱۷)

عنوانسگ گله و گرگ (۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهٌص۱۷
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و اکریلیک)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سگ گله وگرگ, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
سگ گله و گرگ (۱۷)