سپیده فردا

عنوانسپیده فردا
گونهنشریه
پدیدآورندگانرهنما, آذر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۲
تاریخ نشر

١٣٣٢-١٣٣٩

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

مصور (سیاه و سفید)

اندازه٥/١٥*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آذر رهنما

گروه سنیبزرگسالان، نوجوانان
فاصله انتشارسه ماه یكبار
بخش کودکان

«انجمن شعله دختران جوان» «پرسشهای شما» و «پاسخهای ما»

موضوعآذر رهنما, سپیده فردا, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٣٢:ش١ ،٣ ؛١٣٣٣ :ش ٥-٦ ،٨ ؛١٣٣٤ :ش ١-١٢ ؛١٣٣٦-١٣٣٤ :ش ١-١٢ ؛ ١٣٣٩ :١١-١٢

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

سپیده فردااز سال ۱۳۳۲ به عنوان مجله‌ای روان‌شناسی، پرورشی، اجتماعی و پژوهشی کار خود را به شکل مستقل آغاز کرد و سپس به دانشسرای عالی وابسته شد. این نشریه که به رشد و پرورش کودکان توجه ویژه داشت، پس از مدتی فعالیت، رویکردی جدی به ادبیات کودکان یافت. از شماره سوم سال اول، ۱۳۳۲، این مجله چند صفحه را به کودکان و چند صفحه را به نوجوانان اختصاص داد و از ...Nike shoes | jordan Release Dates