سوپرمن وبتمن(۱۱)

عنوانسوپرمن وبتمن(۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۵

شماره صفحهص۱۱
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, سوپرمن و بتمن, منابع دیداری
متن کامل
سوپرمن وبتمن(۱۱)