سفرهای سندباد(۳۴)

عنوانسفرهای سندباد(۳۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهج٧، ص٣٤
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سفرهای سند باد, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
سفرهای سندباد(۳۴)