سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۴)

عنوانسرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمیلاشفسکی,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده, کتاب تصویری, منابع دیداری, میلاشفسکی
متن کامل
سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۴)