سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۱۲)

عنوانسرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمیلاشفسکی,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده, کتاب تصویری, منابع دیداری, میلاشفسکی
متن کامل
سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده(۱۲)