سخنرانی و پیام آیت الله برقعی در کنفرانس بین المللی حمایت کودکان

عنوانسخنرانی و پیام آیت الله برقعی در کنفرانس بین المللی حمایت کودکان
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۵
موضوعبرقعی, حمایت کودکان, سخنرانی ها, کنفرانس بین المللی حمایت از کودکان (نخستین: ۱۹۲۵: وین), مقاله
متن کامل

درباره ی شرکت آیت الله برقعی در کنفرانس بین المللی حمایت کودکان، توضیحات او در مورد زندگی کودکان ایرانی، دلایل فقر و انوع بیماریهایی که کودکان دچار می شوند، ارائه ی پیشنهادهایی به کنفرانس در این زمینه ها.Authentic Sneakers | Men’s shoes