ریکه کاکلی(۲)

عنوانریکه کاکلی(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, ریکه کاکلی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ریکه کاکلی(۲)