ریکه کاکلی(۱۲)

عنوانریکه کاکلی(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٢
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, ریکه کاکلی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ریکه کاکلی(۱۲)