روشن کجا هست و کجا نیست ؟

عنوانروشن کجا هست و کجا نیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود, معصومیان,
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١١ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٠-١١
وضعیت رنگ

مصورف نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر معصومیان

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, شعر, کیانوش، محمود, معصومیان, مقاله, منظومه علمی -آموزشی
متن کامل

شعری درباره ی گردش زمین به دور خورشید و آمدن شب و روز.best Running shoes | NIKE