روسیه(۵)

روسیه(۵)
عنوانروسیه(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحه۵
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, روسیه, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل