روح علمی را باید در کودکان پرورش داد

عنوانروح علمی را باید در کودکان پرورش داد
گونهمقاله
نویسندگانراسل,, حذفی,
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۲-۱۹۷۰

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۱۸
موضوعبرتراند, راسل, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

پرورش روح علمی در کودکان بر عهدة معلم است که باید این روحیه در سال های دبستان و روح تهور در امور عقلی درکودکان پرورش یابد . هدف تعلیم از نظر دانش‌آموز باید یک قسمت حس کنجکاوی او را راضی سازد و دیگر مهارت مورد احتیاج را به او ببخشد .Sport media | M2k Tekno