کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: پدیدآورنده is حذفی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
م‍واد از چ‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د؟. گوتنبرگ, [تهران], ص ۴۱ص‌, نوشته شده.
۱۳۶۳
حذفی, رغبتهای مطالعه در نوجوانان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٥١]–٥٣, ۱۳۶۳.
۱۳۴۰
حذفی, کتاب کوچه: مقدمه ئی بر بازی های محلی. کتاب هفته, ص ١٢٥-١٢٦، ١٢٨, ۱۳۴۰.
۱۳۳۶
راسل و حذفی, روح علمی را باید در کودکان پرورش داد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۷-۱۸, ۱۳۳۶.
۱۳۲۰
حذفی, گ‍زارش‌ ت‍ل‍گ‍راف‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا وش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۲۰.
۱۲۹۵
حذفی, کتاب منتظم احمدی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۲۹۵.
۱۲۸۱
شکر طعام. مطبعه میرزا على ‏اصغر, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۱.