روباه غمگین ۱۷

عنوانروباه غمگین ۱۷
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرشرویتز, کوری
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۱۷]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, روباه غمگین, کتاب مصور, کوری شروینتز, منابع دیداری
متن کامل
روباه غمگین ۱۷