رقص میمون و رقص گنجشک(۵۱)

عنوانرقص میمون و رقص گنجشک(۵۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکوروساکی,, کوروساکی, یوشی سوک
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص۵۱
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, رقص میمون و رقص گنجشک, کتاب مصور, کوروساکی, منابع دیداری, یوشی سوک
متن کامل
رقص میمون و رقص گنجشک(۵۱)