رقص میمون و رقص گنجشک(۳۱)

عنوانرقص میمون و رقص گنجشک(۳۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکوروساکی,, کوروساکی, یوشی سوک
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص۳۱
وضعیت رنگ

طراحی (قلم و آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, رقص میمون و رقص گنجشک, کتاب مصور, کوروساکی, منابع دیداری, یوشی سوک
متن کامل
رقص میمون و رقص گنجشک(۳۱)