دژ هوش ربا(۱۷)

عنواندژ هوش ربا(۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمقدم, محسن وزیری
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۳۶

شماره صفحهص۱۷
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دژ هوش ربا, طراحی, کتاب مصور, محسن وزیری مقدم, منابع دیداری
متن کامل
دژ هوش ربا(۱۷)