دو قصهپهلوون علیواسب گاری

عنواندو قصهپهلوون علیواسب گاری
گونهکتاب
پدیدآورندگانالیا, و.
پدیدآورندگان همکارمعزی, فریدون امی
متن کامل

مجموعه ۲ داستان،شامل: "پهلوون على"، مرد فقیرى که براى معالجه پسرکوچکش مجبور به فروش خون مى‏شود؛ "اسب گارى"، دختربچه‏اى ثروتمند با دخترى فقیرکه گاریهاى پدرش حتى اسب نداشتند، درست مى‏شود.