دهکده نو(۲۴)

عنواندهکده نو(۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرپازوکی, عبدالحسین
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص۲۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دهکده نو, طراحی, عبدالحسین پازوکی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
دهکده نو(۲۴)