دن‍ی‍ای‌ زی‍ر اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا(۱۵۳)

دن‍ی‍ای‌ زی‍ر اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا(۱۵۳)
عنواندن‍ی‍ای‌ زی‍ر اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا(۱۵۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراوانزا, باری
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص١٥٣
وضعیت رنگ

عکس و طراحی(مرکب رنگی)

موضوعباری اوانزا, تصویر, تصویر کتاب, دنیای زیر اقیانوسها, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل