دن‍ی‍ای‌ دی‍ن‍وس‍وره‍ا (۲۴)

دن‍ی‍ای‌ دی‍ن‍وس‍وره‍ا (۲۴)
عنواندن‍ی‍ای‌ دی‍ن‍وس‍وره‍ا (۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگردریسکول, برینگتن لاینل
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۶- ۲۰۰۶

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۲

شماره صفحهص ۲۴
وضعیت رنگ

طراحی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دنیای دینوسورها, طراحی, کتاب مصور, لاینل برینگتون دریسکول, منابع دیداری
متن کامل