دعوت نامه

عنواندعوت نامه
گونهسند
شماره دسترسی۲۳۴ت‌
فرستندهآهی, مهری
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۲۱آذر۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, مهری آهی (ایمن)
متن کامل

دع‍وت‌ ب‍رای‌ ح‍ض‍ور در ج‍ل‍س‍ه‌ م‍اه‍ان‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ راه‌ ن‍و.Sports Shoes | New Balance 991 Footwear