در جهان هنر و ادبیات: کنگره دبیران زبان و ادب فارسی

عنواندر جهان هنر و ادبیات: کنگره دبیران زبان و ادب فارسی
گونهمقاله
نویسندگانم., م.
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

شهریور و مهر ۱۳۴۶

شماره

دوره۱۷ ش۶و۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹۰-۶۹۱
موضوعسخن, کنگره زبان و ادب فارسی (نخستین: ۱۳۴۶: مشهد), م. م., مقاله
متن کامل

خبر برگزاری نخستین کنگره ی دبیران زبان و ادب فارسی کشور در مشهد به ریاست ملکه طالقانی. موضوع سخنرانی ها شامل: مشکلات تدریس ادب فارسی، روش تدریس، مقایسه ادب گذشته و حال ایران، ترغیب دانش آموزان به مطالعه و ..... بوده است.best Running shoes | jordan Release Dates