در جهان دانش و هنر: ایران - تحصیلات رایگان

عنواندر جهان دانش و هنر: ایران - تحصیلات رایگان
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۲

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴۳-۴۴۴
موضوعآموزش دید و شنودی, آموزش رایگان, تغذیه رایگان, سخن, مقاله
متن کامل

خبر نام نویسی رایگان کودکان از دبستان تا دبیرستان، تغذیه ی رایگان روزانه ی دانش آموزان مدرسه های دولتی و غیردولتی ( نیم لیتر شیر و یک نان شیرینی ) و استفاده از تلویزیون ماهواره ای و نوار کاست برای بهبود روش تدریس.Nike sneakers | Men’s shoes