دریا(۱۵)

عنواندریا(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٥
وضعیت رنگ

نقاشی(گواش)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, دریا, کتاب تصویری, گوآش, منابع دیداری
متن کامل
دریا(۱۵)