درخت چیست؟ (۱۸)

عنواندرخت چیست؟ (۱۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسیتو, مانابوسی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٤]=۱۹۷۵

شماره صفحهص١٨
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, درخت چیست؟, کتاب تصویری, گوآش, مانابوسى سیتو, منابع دیداری
متن کامل
درخت چیست؟ (۱۸)