دختر کبریت فروش و خیاط و پینه دوز(۱۳)

عنواندختر کبریت فروش و خیاط و پینه دوز(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, دختر کبریت فروش و خیاط پینه دوز, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
دختر کبریت فروش و خیاط و پینه دوز(۱۳)