دختر بچه‌ی ارمنی

دختر بچه‌ی ارمنی
عنواندختر بچه‌ی ارمنی
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶= (۱۳۳۵)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارامنه, اقلیت ها, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل