دخترک دریا(۴)

عنواندخترک دریا(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرپهلوی, فرح
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٥

شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, دخترک دریا, فرح پهلوی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
دخترک دریا(۴)