دختران ملیله دوز ارمنی در مدرسه دخترانه راهبه ‌ها جلفای نو

عنواندختران ملیله دوز ارمنی در مدرسه دخترانه راهبه ‌ها جلفای نو
گونهعکس
سال انتشار۱۲۳۷
تاریخ نشر

(۱۲۳۷)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

هولستر، ارنست. ایران در یکصد و سیزده سال پیش: بخش نخست: اصفهان. تهیه و ترجمه محمد عاصمی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم شناسی ایران، ۱۳۵۵. ص ۷۱

متن کامل

دیر راهبه هاRunning sports | NIKE HOMME

دختران ملیله دوز ارمنی در مدرسه دخترانه راهبه ‌ها جلفای نو