دبستان کرولالهای گلبیدی

عنواندبستان کرولالهای گلبیدی
گونهسند
شماره دسترسی۶۴۸۱ت
فرستندهگلبیدی, حسین
گیرندهمنوچهر وارسته (رئیس کتابخانه اختصاصی شاهنشاهی),
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

۴اردیبهشت ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص
موضوعحسین گلبیدی(مدیر دبستان کرولالهای گلبیدی), سند, منابع نوشتاری, منوچهر وارسته (رئیس کتابخانه اختصاصی شاهنشاهی)
متن کامل

تقاضای حمایت مالی از دبستان کرولالهای گلبیدی اصفهان . گ‍زارش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ک‍ر و لال‍ه‍ا و درخ‍واس‍ت‌ ک‍م‍ک‌ م‍ال‍ی‌