دانش آموزان کلاس ششم دبیرستان علیه اصفهان

عنواندانش آموزان کلاس ششم دبیرستان علیه اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۰
تاریخ نشر

۱۳۱۹-۱۳۲۰

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعدبیرستان علیه, عکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل
دانش آموزان کلاس  ششم دبیرستان علیه اصفهان