دانش آموزان پیشاهنگ و شیر و خورشید دبستان اله وردیخان اصفهان

دانش آموزان پیشاهنگ و شیر و خورشید دبستان اله وردیخان اصفهان
عنواندانش آموزان پیشاهنگ و شیر و خورشید دبستان اله وردیخان اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۰
تاریخ نشر

۱۳۴۰

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپیشاهنگان, عکس, مدرسه اله وردیخان, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

ردیف اول از راست: حید علی مجیری، هوشنگ ماهوشی، محمد علی صدر نصیری(مدیر)،
ردیف آخر از راست: غضنفری، حبیت الله سبزواری، موذنی، حسن رنجیر، شهاب محمودی، ریاحی، رضازادهbest Running shoes | Sneakers Nike Shoes