دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنواندانش آموزان و معلمان مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۳۵۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

معلمان محمد علی جدیدالاسلام، بهروز و فیروز سرابی