دانش آموزان روستای ونیق

دانش آموزان روستای ونیق
عنواندانش آموزان روستای ونیق
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۴۸
تاریخ نشر

ارديبهشت ۱۳۴۸

وضعیت رنگ

رنگي

موضوععکس, مدرسه پسرانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل