داستان کودکان: پادشاه و درویش همکار

عنوانداستان کودکان: پادشاه و درویش همکار
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۱ (۴۳۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاه جوانی که زن بسیار زیبایی دارد با درویشی دوست و آشنا می شود. درویش وردی به او می آموزد که اگر به مرده خوانده شود، زنده می شود، اما خواننده ی ورد به شکل مرده درمی آید. زمانی که ورد را روی آهوی مرده ای امتحان می کنند، درویش پادشاه را فریب می دهد و خود را به شکل پادشاه درمی آورد. پادشاه به شکل آهو باقی می ماند. سپس بلبلی را زنده می کند و خود به شکل بلبل درمی آید. زمانی که بلبل همسر پادشاه که اورا بسیار دوست داشت، می میرد، درویش که به شکل پادشاه است، به ملکه قول می دهد بلبل را زنده کند. همین که بلبل را زنده می کند خود به شکل بلبل درمی آید. پادشاه از فرصت استفاده می کند و به شکل اول خود درمی آید وبلبل (درویش) را می کشد.affiliate tracking url | Sneakers