داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین (۳)

عنوانداستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتاج بخش, محسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۰۲

شماره صفحهص۳
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین, کتاب مصور, محسن تاجبخش, منابع دیداری
متن کامل
داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی