داستانهای شب(۶)

عنوانداستانهای شب(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتنگرن, گوستاو
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص[۶]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, داستانهای شب, کتاب مصور, گوستاو تنگرن, منابع دیداری
متن کامل
داستانهای شب(۶)