خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳)

خ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳)
عنوانخ‍روس‌ زری‌ پ‍ی‍ره‍ن‌ پ‍ری (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۶

شماره صفحهص [۳]
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش ) و قلم

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خروس زری پیرهن پری, فرشید مثقالی, منابع دیداری
متن کامل