خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة (۴)

عنوانخلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۰۵

شماره صفحهص۴
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, خلعت بخشیدن بهلول علیه الرحمه, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة (۴)