خرس و مرد مسافر

عنوانخرس و مرد مسافر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٥٠ک
پدیدآورندگانمحسن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه١٧ *٧/٢١س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه طنزآمیز, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ب)
بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهقصه هاى ديروز براى بچه هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: خرس و مرد مسافر؛ خواب خرس؛ على و ببر؛ و....Sport media | GOLF NIKE SHOES