خاله قرباغه عروسی لاک پشت(۱۲)

عنوانخاله قرباغه عروسی لاک پشت(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتاج بخش, محسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۱۳

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, خاله قرباغه عروسی لاک پشت, کتاب مصور, محسن تاجبخش, منابع دیداری
متن کامل
خاله قرباغه عروسی لاک پشت(۱۲)