جوجه اردک زشت(۷)

عنوانجوجه اردک زشت(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, جوجه اردک زشت, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
جوجه اردک زشت(۷)