جشن کودکستان آبادان

عنوانجشن کودکستان آبادان
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۳ ع
سال انتشار۱۳۲۹
تاریخ نشر

۱۳۲۹

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبالماسکه, عکس, کودکستان ها
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل