جادوگر شهر سرخپوستان(۳۸)

عنوانجادوگر شهر سرخپوستان(۳۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره صفحهص۳۸
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جادوگر شهر سرخپوستان, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
جادوگر شهر سرخپوستان(۳۸)