تیزهوشان چگونه آموزش می بینند

عنوانتیزهوشان چگونه آموزش می بینند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۱۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش تیزهوشان, آموزش و پرورش کودکان استثنایی, آهی، لیلی (ایمن), رستاخیز, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با لیلی آهی، مدیرکل مرکز آموزش کودکان استثنایی درباره ی دلایل طرح ریزی برنامه ی ویژه ی آموزش و پرورش برای کودکان تیزهوش، زمان مناسب و چگونگی توجه به این کودکان و ویژگی های برنامه های آموزشی برای پرورش استعداد آنها.affiliate link trace | Jordan