تکلیف را باید انتخاب کرد و باندازه داد

عنوانتکلیف را باید انتخاب کرد و باندازه داد
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۷
موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

توصیه هایی به معلمان در زمینه ی دادن تکلیف مناسب به دانش آموزان .bridge media | UOMO, SCARPE