تام بند انگشتی(۴)

عنوانتام بند انگشتی(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تام بند انگشتی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
تام بند انگشتی(۴)